Algemene voorwaarden 

Versie 2019

1. Deelnemers
De activiteiten van SKJ zijn bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan (regulier basisonderwijs). Voor de deelnemers geldt dat ze grotendeels zelfredzaam dienen te zijn. 

2. Aanmelding
2.1 Aanmelding voor een activiteit

De aanmelding van een deelnemer is definitief wanneer de inschrijving, ingediend door een ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger, is goedgekeurd en verwerkt door SKJ. Met het digitaal ondertekenen van de inschrijving verklaart de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van SKJ.

2.2 Volledigheid inschrijfformulier
Het is van groot belang dat de inschrijving volledig en naar waarheid wordt ingevuld en digitaal wordt  ondertekend door een ouder, begeleider of wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden en een goede activiteit voor de deelnemer te garanderen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname. 

2.3 Bevestiging van deelname
Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt SKJ binnen redelijke tijd een bevestiging naar het opgegeven emailadres van de ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer. Indien het maximale aantal inschrijvingen voor de activiteit is bereikt, wordt dit via email kenbaar gemaakt en komt de inschrijving op de reservelijst.  

2.4 Uitsluiting van deelname
Op basis van de gegevens zoals ingevuld in het inschrijfformulier en/of na een huisbezoek door een begeleider van SKJ kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat SKJ de deelnemer niet geschikt acht om deel te nemen aan de activiteit. Wij brengen de ouder/begeleider/wettelijk vertegenwoordiger hier dan telefonisch of schriftelijk van op de hoogte.

2.5 Richtlijnen dieet en allergievormen
Wij streven ernaar om elk kind uit het reguliere basisonderwijs te kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten. Er zijn echter grenzen aan de mate van begeleiding die wij bieden: het is niet mogelijk om met alle soorten diëten en allergievormen rekening te houden omdat dit teveel vraagt van onze vrijwilligers en we tevens niet alle risico’s kunnen uitsluiten.
Het is helaas niet mogelijk om uw kind in te schrijven indien:

  • Uw kind het risico loopt op (een vorm van) besmetting wanneer hij in contact komt met één of meerdere allergenen waarvoor hij allergisch is, op een dusdanige manier dat acute medische hulp noodzakelijk is om de gezondheid van uw kind te kunnen blijven garanderen. Onder vormen van (kruis)besmetting verstaan we:
  1. Directe besmetting (als een product direct in aanraking komt met een ander product)
  2. Indirecte vormen van besmetting (via de handen, keukenmateriaal, het aanrechtblad, vaatdoeken,
    handdoeken, theedoeken, etc.);
  • Er een verhoogde kans bestaat op lichamelijke schade en/of een dodelijke afloop indien uw kind in aanraking komt met een product, plant, dier, bacterie of schimmel; 
  • Uw kind enkel halal of veganistische producten mag eten (U kunt indien gewenst wel kiezen voor een vegetarisch alternatief voor uw kind).

Bij alle andere dieet en allergievormen stemmen we graag ruimschoots vóór de activiteit met u af waaruit het betreffende dieet bestaat/om wat voor allergie het gaat, op welke manier(en) we hier rekening mee dienen te houden en wat de risico’s zijn. Wij doen ons best om rekening te houden met uitzonderingen, maar we kunnen hier op voorhand geen garanties over geven. Indien het niet mogelijk is om te voldoen aan de uitzondering die noodzakelijk is, nemen wij hierover contact met u op.

2.6 Betaling van het deelnamegeld
Het deelnamegeld, zoals vermeld op de bevestigingsbrief, dient voor de activiteit voldaan te worden aan SKJ. Instructies hiervoor staan in de bevestiging.

3. Verzekering & Annulering
3.1 Reisverzekering

Een reisverzekering is niet bij het deelnamegeld inbegrepen. Deze kan bij elke verzekeraar worden afgesloten. SKJ is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.

3.2 Annulering
Annulering dient schriftelijk, per email of telefonisch plaats te vinden aan het adres van SKJ. Zonder bevestiging van annulering verplicht SKJ zich in geen geval tot terugbetalen van enig deel van het deelnamegeld.

3.3 Annulering van de activiteit door SKJ
SKJ behoudt zich het recht voor een activiteit geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelnemers. In een dergelijk geval nemen we contact op met de ouder/begeleider/wettelijk vertegenwoordiger om in overleg te bekijken of er een andere activiteit is waar de deelnemer zich voor zou willen inschrijven. Is dit niet het
geval, of is er geen plaats meer bij de activiteit van tweede keuze, dan heeft de deelnemer recht op restitutie van het totale deelnamegeld, voor zover reeds betaald.

4. Doktersbezoek en medische kosten
SKJ raadpleegt te allen tijde een arts als dit naar inschatting van de begeleiders van SKJ noodzakelijk is voor de gezondheid van de deelnemer. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer en/of zijn/haar verzekeraar.

5. Gevonden voorwerpen
Voorwerpen die achterblijven bewaren wij minimaal vier weken of tot en met de gevondenvoorwerpenochtend. Als u een voorwerp mist, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van SKJ. Voor de activiteiten zomerkamp en minikamp is er een speciale gevonden voorwerpenochtend. De datum en plaats hiervan staan in de bevestiging. Na de gestelde termijn kan men er niet op rekenen dat de gevonden
voorwerpen nog beschikbaar zijn.

6. Verplichtingen en aansprakelijkheid
6.1 Verplichtingen SKJ

SKJ verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de activiteit en het programma.

6.2 Uitsluiting aansprakelijkheid van SKJ
SKJ is niet aansprakelijk te stellen voor schade of tekortkoming in de uitvoering van de vakantie als deze te wijten is aan een tekortkoming van de deelnemer of diens ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger. SKJ is ook niet aansprakelijk te stellen voor eventuele druk of zetfouten in promotiemateriaal, op social media
of op de website.

6.3 Verplichtingen deelnemer
De ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en zelf digitaal te ondertekenen. Bij twijfel over geschiktheid van de gekozen activiteit voor de
deelnemer, dient de ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met de  contactpersoon van SKJ. De deelnemer verplicht zich verder aanwijzingen van SKJ en van diens begeleiders strikt na te komen. De kosten van eventuele schade of letsel ontstaan aan bezittingen van derden of aan  personen veroorzaakt door de deelnemer, worden op de deelnemer verhaald.

6.4 Wijziging van medicatie, lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid
Na het moment van inschrijving verplichten de deelnemer en diens ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger zich om SKJ direct op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de deelnemer, voor wat betreft geestelijke of lichamelijke gesteldheid, medicijngebruik en dergelijke. Deze wijzigingen dienen schriftelijk of per email te worden gedaan aan het adres van SKJ.

7. Klachten
7.1 Klachten tijdens activiteit

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de activiteit of begeleiding dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken begeleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, dient deze te worden gemeld bij de contactpersoon van SKJ.

7.2 Klachtenmelding
Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost of later wordt geconstateerd, dient deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend bij de contactpersoon van SKJ.

7.3 Rechten
Op alle geschillen tussen SKJ en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

8. Beeldmateriaal
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren deelnemer en diens ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord te gaan dat beeldmateriaal van de deelnemer, gemaakt tijdens de activiteit, gepubliceerd kan worden in (online) promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is verzoeken wij dit
schriftelijk of per email te melden bij de contactpersoon van SKJ. SKJ is niet verantwoordelijk voor het openbaar maken en/of verspreiden van beeldmateriaal gemaakt tijdens een activiteit door deelnemers of derden.

9. Uitsluiting van deelname
SKJ behoudt zich het recht voor personen die zich voor één of meerdere activiteiten hebben aangemeld met  opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan betreffende activiteit(en). Wanneer tijdens een activiteit  blijkt dat gedrag van een deelnemer een goed verloop van de  activiteit voor hem/haar zelf en andere
deelnemers en/of begeleiders in de weg staat, behoudt SKJ zich het recht voor om in overleg met de  deelnemer en diens ouder, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger, de deelnemer van verdere voortzetting van de activiteit uit te sluiten. Restitutie van het deelnamegeld door SKJ is in deze gevallen uitgesloten. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer.