Privacyverklaring SKJ Nijmegen

Versie 4 april 2018

Organisatie:
Vereniging voor Sociaal Kultureel Jeugdwerk (verder: SKJ), gevestigd aan Van Slichtenhorststraat 79, 6524 JL Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.skj.nl
Van Slichtenhorststraat 79, 6524 JL Nijmegen
06-48479955
contactpersoon@skj.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SKJ verwerkt de persoonsgegevens van u, uw kind en eventuele derden, die u invult in het bovenstaande formulier. Daarnaast is het gebruikelijk dat wij na de inschrijving een huisbezoek met u plannen om de ingevulde gegevens verder te bespreken indien uw kind voor het eerst meegaat op SKJ-zomerkamp. Wanneer uw kind eerder is mee geweest op SKJ-zomerkamp, nemen wij telefonisch contact met u op om de ingevulde gegevens door te nemen. Informatie die tijdens deze gesprekken wordt verzameld voegen wij toe aan de reeds door u verstrekte informatie. Als tijdens een activiteit waar uw kind aan deelneemt, blijkt dat de begeleidingsbehoefte van uw kind toch groter is dan wat wij kunnen bieden, wordt dit ook door ons verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, welke grondslag we daarvoor hebben en voor welk doel de informatie dient.

Persoonsgegevens van u

 • NAW-gegevens en Telefoonnummer
  • Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van het contract. De informatie gebruiken wij voor communicatie over de activiteit en over het huisbezoek. Daarnaast gebruiken wij de contactgegevens bij eventuele noodgevallen.
 • E-mailadres
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang u te contacteren over de activiteit. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om u te attenderen op toekomstige activiteiten en voor werving van begeleiders.
 

Persoonsgegevens van uw kind

 • Voornaam en achternaam
  • Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van het contract. De informatie gebruiken wij om uw kind te kunnen aanspreken tijdens de activiteit en een groepsindeling te kunnen maken. Daarnaast gebruiken wij deze informatie voor werving van begeleiders.
 • Geslacht
  • Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van het contract. De informatie gebruiken wij om indelingen te maken voor de tenten op kamp en voor een evenwichtige groepsindeling tijdens activiteiten.
 • Geboortedatum
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang omdat wij in lijn met onze doelstellingen als vereniging voor de activiteit een bepaalde doelgroep voor ogen hebben. Daarnaast gebruiken we de informatie om een evenwichtige groepsindeling te maken. Ten slotte gebruiken wij deze informatie voor werving van begeleiders.
 • Schoolgroep
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang omdat wij in lijn met onze doelstellingen als vereniging voor de activiteit een bepaalde doelgroep voor ogen hebben. Daarnaast gebruiken we de informatie om een evenwichtige groepsindeling te maken.
 • School
  • Deze informatie verzamelen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang om te weten vanuit welke scholen de meeste deelnemers meedoen. Dit om onze werving te verbeteren.
 • Niveau
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang omdat wij in lijn met onze doelstellingen als vereniging voor de activiteiten een bepaalde doelgroep voor ogen hebben. Daarnaast zou het kunnen dat de begeleidingsbehoefte van uw kind groter is dan wij kunnen bieden.
 • Eventuele extra begeleiding van uw kind op school en uitleg extra  begeleiding
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang en in lijn met onze doelstellingen als vereniging omdat het zou kunnen dat de begeleidingsbehoefte van uw kind groter is dan wij kunnen bieden.
 • Uw kind wel of niet WA-verzekerd en wel of geen ziektekostenverzekering
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang omdat wij in lijn met onze doelstellingen als vereniging voor de activiteiten een bepaalde doelgroep voor ogen hebben.
 • Medische informatie (zoals allergieën)
  • Deze informatie vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang en in lijn met onze doelstellingen als vereniging omdat het zou kunnen dat de begeleidingsbehoefte van uw kind groter is dan wij kunnen bieden. Daarnaast vragen wij deze informatie omdat wij met deze informatie de veiligheid van uw kind en andere kinderen beter kunnen waarborgen.
 • BSN
  • Deze informatie verwerken wij vanuit ons gerechtvaardigd belang en in lijn met onze doelstellingen als vereniging omdat het BSN bij doktersbezoek vooraf moet kunnen worden overlegd (Wet gebruik BSN in de zorg). Met deze informatie kunnen wij de veiligheid van uw kind beter waarborgen.
 • Beeldmateriaal dat tijdens activiteiten gemaakt wordt
  • Deze informatie verwerken wij ter promotie van onze activiteiten, via bijvoorbeeld onze social media-kanalen en website.
 

(Eventuele) persoonsgegevens van derden

 • Ander contactadres dan contactadres ouders
  • Deze informatie verwerken wij vanuit ons gerechtvaardigd belang om bij noodgevallen tijdens activiteiten bij afwezigheid van ouders een derde persoon te kunnen contacteren.
 • Twee briefadressen
  • Deze informatie verwerken wij zodat uw kind vanaf het zomerkamp een kaartje kan sturen naar de verstrekte adressen.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SKJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens, behalve uw e-mailadres en de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind, verwijderen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk zes maanden na de activiteit waar u uw kind voor inschrijft. Uw e-mailadres en de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind bewaren wij om u in de toekomst te benaderen voor nieuwe activiteiten en voor werving van begeleiders. U kunt hiertegen altijd bezwaar maken zoals later in deze privacyverklaring staat beschreven. Delen van persoonsgegevens met derden SKJ deelt geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of in noodgevallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in relatie tot artsen, de gemeente of de politie. De door u verstrekte persoonsgegevens blijven binnen Nederland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht de persoonsgegevens van u en uw kind in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door SKJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u of uw kind beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contactpersoon@skj.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we u vragen u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

SKJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SKJ neemt de bescherming van de persoonsgegevens van u en uw kind serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contactpersoon@skj.nl.